Nepravidelná slovesa

V níže uvedené tabulce naleznete seznam anglických nepravidelných sloves. Vzhledem k rozsáhlosti seznamu doporučujeme využít vyhledávání na stránce které lze aktivovat stisknutím kláves Ctrl + F. Doufáme, že vám níže uvedený seznam pomůže zkrátit čas při překladech.

Seznam nepravidelných sloves


Infinitiv Minulý čas Příčestí minulé Český výklad
abide abided abided snášet, trpět, dodržet, trvat
abide abode abode setrvat, zůstat, prodlévat
arise arose arisen vzniknout
awake awoke awoken vzbudit (se), procitnout
be was / were been být
bear bore borne nést, snášet, plodit, narodit se
beat beat beaten bíti, tlouci
become became become stát se
befall befell befallen postihnout
beget begot begotten zplodit
begin began begun začít
behold beheld beheld spatřit, hledět na
bend bent bent ohnout, sklonit
bereave bereft bereft oloupit
beseech besaught besaught zapřísahat, snažně prosit
beset beset beset zatížit, obklopit, tísnit
bespeak bespoke bespoken prozrazovat, věstit, zamluvit
bestride bestrode bestridden opanovat, sedět/stát obkročmo
bet bet bet vsadit se
betake betook betaken odebrat se, uchýlit se
bethink bethought bethought rozpomenout se, rozvážit
bid bid bid usilovat, pokusit se, nabízet
bide bided, bode bided očekávat, čekat, trvat
bind bound bound (s)vázat, (s)poutat
bite bit bitten, bit kousat, okusovat, leptat
bleed bled bled krvácet, rozplývat
blow blew blown vát, foukat, nafukovat
break broke broken rozbít, zlomit, změnit se
breed bred bred (z)plodit, množit, (vy)chovat
bring brought brought přinést, vynést, přivést
broadcast broadcast, -ed broadcast vysílat, sít naširoko
build built built stavět, budovat
burn burnt, burned burnt, burned hořet, (s)pálit,
burst burst burst prasknout, (pro)puknout
bust bust, busted bust, busted rozbít, zabásnout, udělat razii
buy bought bought koupit, kupovat, vykoupit
cast cast cast vrhat, vrhnout, obsadit roli
catch caught caught chytit, zachytit, chápat
cleave cleft cleft rozštěpit, rozrazit
cling clung clung lpět, držet se, lnout,
clothe clothed clothed šatit
come came come přijít, přijet, nastat
cost cost cost stát, přijít draho, být drahý
creep crept crept plazit se, lézt, popínat se
crow crowed crowed halekat, jásat,(za)kokrhat
cut cut cut řezat, krájet, stříhat, sekat
deal dealt dealt obchodovat, zabývat se, přidělit
dig dug dug kopat, rýt, pátrat
dive dived dived potápět se, ponořit se
do did done dělat
draw drew drawn táhnout, čerpat, kreslit
dream dreamt dreamt snít, mít sen
dream dreamed dreamed snít, mít sen
drink drank drunk pít, napít se, pohlcovat
drive drove driven řídit, pohánět, hnát, svézt
dwell dwelt, dwelled dwelt, dwelled bydlet, prodlévat
eat ate eaten jíst, chutnat, (se)žrat
fall fell fallen padat, opadnout
feed fed fed (na)krmit, živit (se), plnit
feel felt felt cítit (se), připadat si, ohmatat
fight fought fought bojovat, zápasit
find found found najít, zjistit, shledávat
flee fled fled (u)prchnout, vystříhat se
fling flung flung mrštit, hodit, vrhnout
fly flew flown letět, vlát,
forbear forbore forborn zdržet se, ustat
forbid forbade forbidden zakázat, znemožnit
forecast forecast forecast předvídat, předpovídat
foreknow foreknew foreknown předvídat, vrhnout (se)
foresee foresaw foreseen předvídat
foretell foretold foretold předpovědět
forget forgot forgotten zapomenout
forget forgot forgotten zapomenout, opominout
forgive forgave forgiven odpustit, prominout
forsake forsook forsaken opustit, (za)nechat
forswear forswore forsworn zříci se, křivě přísahat
freeze froze frozen mrznout, zmrazit, zadržet
gainsay gainsaid gainsaid popřít, odporovat
get got got dostat (se)
gild gilded gilded pozlatit, okrášlit
gird girded girded opásat, obtočit
give gave given dát, věnovat, zasvětit
go went gone jít, chodit
grave graved graved vyrýt, vštípit, pohřbít
grind ground ground brousit, (se)mlít, biflovat
grow grew grown růst, pěstovat, zakořenit se
hamstring hamstrung hamstrung zmrzačit přetn. šlach
hang hung hung zavěsit, věšet, viset
hang hanged hanged oběsit
have had had mít, dát si, vzít si
hear heard heard slyšet, zaslechnout
heave heaved heaved těžce zvedat
hew hewed hewn tesat, pokácet
hide hid hidden skrýt (se), schovat, zatajit
hit hit hit udeřit, praštit, zasáhnout
hold held held (u)držet, zdržet, (us)pořádat
hurt hurt hurt ranit, ublížit, bolet
chide chid, -ed chidden, chid peskovat, plísnit, vadit se
choose chose chosen vybrat, zvolit
inlay inlaid inlaid vykládat, vyplňovat, intarzovat
keep kept kept (do)držet, uchovat, nechat
kneel knelt, kneeled knelt, kneeled klečet, pokleknout
knit knit, knitted knit, knitted svraštit
knit knitted knitted plést, spojit, propojit
know knew known znát, vědět,
lade laded laden naložit, obtížit
lay laid laid položit, klást, prostřít
lead led led vést, řídit
lean leant, leaned leant, leaned naklonit / opírat se, spoléhat
lean leaned leaned naklonit / opírat se
leap leapt, leaped leapt, leaped skočit, poskakovat
learn learnt, learned learnt, learned naučit se, dovědět se
leave left left odejít, odjet, opustit, nechat
lend lent lent půjčit, propůjčit, nabídnout
let let let nechat, (při)pustit, pronajmout
lie lay lain ležet, být umístěn
light lit lit rozsvítit, zapálit
light lighted lighted svítit, posvítit
lose lost lost ztratit, zmeškat, prohrát
make made made dělat, vyrobit, konat, přimět
mean meant meant mínit, zamýšlet, znamenat
meet met met potkat, sejít se, seznámit
miscast miscast miscast špatně obsadit roli
misdeal misdealt misdealt špatně rozdat karty
misgive misgave misgiven naplnit obavami, pochybnostmi
mishear misheard misheard přeslechnout, špatně slyšet
mislay mislaid mislaid založit, špatně položit
mislead misled misled svést, oklamat
misspell misspelt, -ed misspelt, -ed psát nesprávně
mistake mistook mistaken nesprávně pochopit, zmýlit se
misunderstand misunderstood misunderstood špatně rozumět, neporozumět
mow mowed mown sekat (trávu), kosit, žnout
outbid outbid outbid nabízet více, předčit
outdo outdid outdone předčit, překonat, předstihnout
outgo outwent outgone předstihnout, předčit
outgrow outgrew outgrown vyrůst z, přerůst
outrun outran outrun předstihnout, utéci
outshine outshon outshon přezářit, excelovat
overbear overbore overborne přemoci, převážit, utlačit
overbid overbid overbid přeplatit, přelicitovat
overburn overburnt, -ed overburnt, -ed přepálit, připálit
overcast overcast overcast (za)stínit, zamračit se
overcome overcame overcome přemoci, zdolat, zvítězit
overdo overdid overdone přehnat, převařit, přecpat
overeat overate overeaten přejídat se
overfeed overfed overfed překrmovat, přecpávat (se)
overfly overflew overflown přeletět
overhang overhung overhung viset nad, být převislý,
overhear overheard overheard tajně vyslechnout, zaslechnout
overlay overlaid overlaid pokrýt, navařit, zalehnout
overpay overpaid overpaid přeplatit
override overrode overridden nabýt vrchu, anulovat
overrun overran overrun dobýt, okupovat, překročit
oversee oversaw overseen dozírat, dohlížet, zahlédnout
oversell oversold oversold přeceňovat, nadměrně si cenit
overshoot overshot overshot přejet, minout, překročit
oversleep overslept overslept zaspat
overspend overspent overspent utratit příliš, vyhazovat peníze
overtake overtook overtaken předhonit, předjet
overthrow overthrew overthrown svrhnout (vládu)
partake partook partaken zúčastnit se, pojíst, mít nádech
pay paid paid (za)platit, hradit, vynášet
prove proved proved dokázat, prokázat, ukázat se
put put put dát, klást, umístit
quit quit,quitted quit, quitted opustit, odejít, přestat
re-run re-ran re-run znovu uvést, zopakovat
read read read číst, předčítat, interpretovat
rebind rebound rebound převázat, znovu svázat
rebuild rebuilt rebuilt přestavět, obnovit
recast recast recast přepracovat, přeobsadit, přelít
redo redid redone předělat, nově vymalovat
redraw redrew redrawn překreslit, znovu navrhnout
reeve reeved reeved provléknout, upevnit,
relay relaid relaid znovu položit, přeložit
remake remade remade přepracovat
rend rent rent roztrhnout
repay repaid repaid splatit, odplatit, pomstít
resell resold resold znovu prodat, dále prodat
reset reset reset vymazat, nově zasadit / srovnat
retake retook retaken znovu dobýt, opakovat
retell retold retold převyprávět
rethink rethought rethought znovu promyslit, přehodnotit
rewind rewound rewound převinout, přetočit zpět
rewrite rewrote rewritten přepsat, přestylizovat
rid rid, ridded rid, ridded zbavit se, vyčistit
ride rode ridden jet, jezdit, projet
ring rang rung zvonit, cinknout
rise rose risen stoupat, povstat, vycházet
rive rived riven odtrhnout, drásat, rvát
run ran run běžet, utíkat, valit se
saw sawed sawn řezat pilou, přeříznout
say said said říci, vyjádřit, sdělit
see saw seen vidět, spatřit, chápat
seek saught saught hledat, snažit se
seethe seethed seethed vřít, překypovat
sell sold sold prodat, prodávat,
send sent sent poslat, zaslat, vyslat
set set set dát, postavit, nastavit
sew sewed sewn, sewed šít, sešívat
shake shook shaken třást, (za)chvět se, třepat
shear sheared shorn, -ed stříhat
shed shed shed shazovat, prolévat
shine shon shon svítit, zářit, lesknout se
shine shined shined naleštit
shoe shoed, shod shoed, shod opatřit obuví
shoot shot shot střílet, střelit, zastřelit
show showed shown ukázat, převést, předložit
shred shredded shredded (roz)trhat, (roz)drtit
shrink shrank shrunk srazit, smrštit, stáhnout se
shrive shrived, shrove shrived, shriven vyzpovídat se, očistit od hříchu
shut shut shut zavřít, zavírat
sing sang sung zpívat, opěvovat
sink sank sunk klesat, potopit, svažovat se
sit sat sat sedět, posadit
slay slew slain zabít, povraždit, zničit
sleep slept slept spát, dřímat, vyspat se
slide slid slid klouzat, smekat se, uklouznout
sling slung slung mrštit, hodit, střílet, metat
slink slunk slunk (od)plížit se, vykrást se
slit slit slit rozříznout, rozpárat
smell smelt, smelled smelt, smelled cítit, čichat, být cítit
smite smote smitten zasáhnout, udeřit
sow sown sít, zasévat
speak spoke spoken mluvit, promluvit
speed sped sped spěchat, jet rychle
spell spelt, spelled spelt, spelled správně psát, hláskovat
spend spent spent utratit, strávit
spill spilt, spilled spilt, spilled rozlít, rozsypat
spin spun, span spun točit se, odstředit, příst
spit spat spat plivat, prskat
split split split rozštěpit,(na)štípat, rozdělit
spoil spoilt, spoiled spoilt, spoiled zkazit, zmařit, rozmazlovat
spread spread spread šířit (se), roztáhnout, roztírat
spring sprang sprung vyskočit, vytrisknout
stand stood stood stát, postavit, ustálit se
steal stole stolen (u)krást, přikrást se, odloudit
stick stuck stuck (na)píchnout, vězet, lepit
sting stung stung bodnout, uštknout, píchat
stink stank, stunk stunk páchnout, zapáchat, smrdět
strew strewed strewn poházet, roztrousit, stlát
stride strode stridden kráčet, rázovat, vykročit
strike struck struck stávkovat, uhodit, napadnout
string strung strung napnout, natáhnout
strive strove striven usilovat, zápasit, namáhat se
sunburn sunburnt, -ed sunburnt, -ed opálit / spálit se, sušit na slunci
swear swore sworn klít, přísahat
sweat sweated, sweat sweated, sweat potit se, orosit se, dřít, makat
sweep swept swept zamést, odstranit, vinout
swell swelled swollen opuchnout, nabobtnat, kynout
swim swam swum plavat, plout
swing swung swung houpat (se), kývat, mávnout
take took taken vzít, brát, uchopit, dostat
teach taught taught učit, vyučovat,
tear tore torn roztrhnout, rozervat, trhat
tell told told říci, povědět, vyprávět
think thought thought myslet, vymyslet, přemýšlet
thrive thrived thrived dařit se, prospívat, vzkvétat
throw threw thrown házet, po/ s/hodit, vrhat
thrust thrust thrust vrazit, prodrat se,
tread trod trodden šlapat, (pro)jít, vstoupit
unbend unbent unbent roztát, uvolnit se, zjihnout
unbind unbound unbound rozvázat, uvolnit
underbid underbid underbid podbízet, nabízet méně
underburn underburnt,-ed underburnt,-ed nedopálit, vypálit málo
undercut undercut undercut podříznout, podfrézovat,
undergo underwent undergone podstoupit, vydržet, zažít
underlay underlaid underlaid ležet pod, podložit, vyztužit
underpay underpaid underpaid málo platit
understand understood understood rozumět, pochopit
undertake undertook undertaken ujmout se, převzít, zavázat se
undo undid undone zrušit, anulovat, odčinit
unwind unwound unwound odvinout, odmotat
uphold upheld upheld udržovat, potvrdit
upset upset upset rozčílit, zkazit, převrátit
wake woke woken vzbudit (se), probudit
waylay waylaid waylaid (po)číhat (si), čekat v záloze
wear wore worn nosit, opotřebovat
weave wove woven tkát, splétat, spřádat
wed wed, wedded wed, wedded oženit se, vdát se
weep wept wept plakat, ronit, vlhnout, mokvat
wet wet, wetted wet, wetted zamokřit, pomočit se
win won won vyhrát, získat, dosáhnout
wind wound wound vinout, omotat, natáčet
withdraw withdrew withdrawn stáhnout, odejít, vzít z oběhu
withhold withheld withheld odepřít, nedat, zatajit
withstand withstood withstood odolat, vydržet, odporovat
work worked worked pracovat, fungovat, působit
work wrought wrought vytvářet, ovlivňovat
wring wrung wrung stisknout, zkroutit, ždímat
write wrote written psát